Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Luận các sao chính - Khôi Việt - Tả Phụ Hữu BậtLuận các sao chính 
An tại 12 cung vị Miếu Hãm để phân biệt Phú Quí, Bần Tiện Thọ Yểu. 

Học Phong Thủy


XXI. – XXII. – KHÔI VIỆT

482.– Khôi Việt giáp Mệnh vi kỳ cách.
- Như Mệnh an ở cung Thìn, Khôi ở Mão, Việt ở Tị là quí cách.
483.– Khôi Việt Mệnh Thân đa Triết Quế.
- Như tọa ngay cung Thân Mệnh thì tốt diệu, ở ba phương chiếu lại thì thứ chi, là người lấy được vợ con nhà trâm – anh, hạn gặp hay gặp nhiều sự may mắn lại có kỳ duyên hội ngộ với những người nhà thế - phiệt trâm – anh.
484.– Khôi Việt, Xương Khúc Lộc - Tồn phù
     Hình Sát vô xung Thai - phụ quí.

- Mệnh Thân có những sao trên tọa thủ ở nơi miếu vượng địa là Cách rất quí, làm đến Tam Công, nếu ở ba cung chiếu lại thì thứ cách, gặp Hình Sát tương xung thì lại bình thường.
485.– Khôi Việt trùng phùng Sát thấu.
     Cố tật vưu đa.

- Mệnh Thân có Khôi Việt tọa thủ gia Hình Sát là người có nhiều bệnh không chữa được.
486.– Khôi Việt phụ tinh vi Phúc Thọ.
- Khôi Việt ở tại Mệnh Thân hay các cung khác là Phúc Thọ song toàn. 


Học Phong Thủy

XXIII. – XXIV. – TẢ - PHỤ HỮU - BẬT.

487.– Tả Hữu Giáp Mệnh vi Quí Cách.
- An Mệnh tại Sửu, Tả tại Tý, Hữu tại Dần người sinh tháng 4 Tả Hữu ở Mùi xung chiếu, sinh tháng 12 thì Tả ở Sửu, Hữu ở Tý thì được Quí cách nếu không Quí thì đại phú.
489.–Hữu - Bật Tả - Phụ chung thân phúc - hậu.
- Tả Hữu cư Mệnh hay cung Thiên – di thì chung thân được phúc hậu, ở ba cung hợp chiếu là thứ cách.
490.– Tả Hữu đồng cung phi la y tử.
- An Mệnh ở cung Thìn Tuất người sinh tháng Giêng, tháng 7.
An Mệnh cung Sửu người sinh tháng 9 (Tả Hữu giáp cũng vậy).
An Mệnh Cung Mùi người sinh tháng 4 (Tả Hữu đồng cung).
An Mệnh cung Mão người sinh tháng 6 (Tả ở Dậu, Hữu ở Tị).
An Mệnh cung Hợi người sinh tháng 9 (Tả ở Tý, Hữu ở Dần).
Những người được cách như trên này gia Cát Hóa là cách đại quí làm đến Đại Thần (mặc áo màu tía) nếu ở ba phương lại không luận như vậy.
491.–Tả Hữu đơn thủ chiếu Mệnh cung. Ly tông thứ xuất.
- Thân Mệnh vô chính diệu gặp Tả Hữu là người phải xa quê hương, là bậc thứ dân xuất thân. Nếu ba phương hợp lại có Tử - Phủ Vũ Tướng lại càng tốt lắm.
492.– Tả Hữu Trinh Dương tao hình đạo nhất.
     Tả Hữu Xương Khúc phùng Dương – Đà dương sinh ám Chí.

- Mệnh Thân có Liêm – Trinh phùng Tả - Hữu gia Kình – Dương nữa là người hay bị bệnh phạt tổn thương.
Có Tả Hữu thủ Mệnh gặp Xương Khúc Dương Đà là người sinh ra đã có rất nhiều nốt ruồi kín.
493.–Tả Hữu Tài Quan kiêm giáp củng, Y Lộc phong dinh.
- Cung Tài Bạch hay Quan - Lộc có Tả Hữu tọa thủ, giáp hay chiến đều là số ăn mặc no đủ, phong túc.
494.–Tả Hữu Khôi Việt ư Phúc Thọ.
- Bốn sao trên cư tại cung Mệnh thì luận Phúc Thọ song toàn, nếu đàn bà gặp thì Vượng phu Ích tử.
495.– Hữu - Bật Thiên - Tướng phúc lai lâm.
- Hai sao trên an vào cung nào cũng đều là Phúc cả, duy ở cung Sửu Mùi Hợi thì không quí, có cũng không bền, nếu ở cung Mão Dậu thì ít khi được xứng tâm tọai ý.

Học Phong Thủy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét